Ceepus Program

A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) egy közép-európai felsőoktatási csereprogram rövidítése

A program célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

 

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Montenegró. A program hivatalos munkanyelve az angol.

Hálózatok létrehozása a felsőoktatási intézmények között. Egy CEEPUS hálózatot legalább három CEEPUS országból egy-egy felsőoktatási intézmény szervezeti egységei (lehet egy intézmény, egy kar vagy akár egy tanszék) alakítanak ki.  A hálózati pályázat egy évre szól, de minden évben meg lehet újítani. Az új belépő intézmények csatlakozhatnak a már meglévő hálózatokhoz, de létrehozhatnak újat is. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg.

 • Vendégtanárok fogadására, küldésére
 • Diákcserék lebonyolítására
 • Nyelvi és szakmai kurzusok, illetve
 • Nyári egyetemek szervezésére
 • Hallgatói kirándulások lebonyolítására
 • Közös diplomaprogramok kialakítására
 • These en cotutelle (együttes témavezetés)
 • Double/multiple degrees
 • Joint degrees

A nyertes hálózatok az adott tanévben nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást is szervezhetnek CEEPUS támogatással, amennyiben erre a program költségvetése lehetőséget biztosít. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap. A speciális kurzusok elsősorban a hálózatok partnerintézményeiből érkezők számára nyitottak, de freemover-ként nem hálózati tagok bekapcsolódására is van lehetőség. 
A CEEPUS II Egyezmény lehetőséget biztosít a 2005/2006-os tanévtől egy új speciális kurzus, a hallgatói szakmai kirándulás bevezetésére. A hallgatói szakmai kirándulás két-három napos rendezvény, mely tudományos és/vagy művészeti célt szolgál. A kurzusnak több intézmény közös szervezésében kell megvalósulnia. 

A speciális kurzusokon való részvételért kreditpont(ok) adása kötelezõ!

 • A CEEPUS keretében utazó diákoknak a fogadó intézményben tandíjmentességet kell biztosítani
 • Kölcsönösen kötelezõ a külföldi tanulmányok elismerése
 • Kötelezõ az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata
 • Beérkezõk számára a kurzusok látogatását a helyi nyelven kívül biztosítani kell angolul, németül vagy franciául
 • Oktatói mobilitásban résztvevõknek kötelezõ heti 6 óra oktatása, az érintett felek által megállapított nyelven.
 • Partnerként való bekapcsolódás: partnerkeresés után (korábbi szakmai kapcsolatok felelevenítésével, vagy partnerkeresõ szolgáltatások igénybevételével) új együttmûködések, csereakciók kidolgozása.
 • Koordinátorként való bekapcsolódás: meg kell határozni, hogy a hálózatban részt vevõ partnerintézmények közül melyik vállalja a koordinátor szerepét
 • Csatolandó dokumentumok beszerzése az alábbiakban részletezett szabályok alapján. (rektor/főigazgató támogatását tartalmazó "Letter of Endorsement" és a felelõs szervezeti egység által aláírt "Letter of Intent" amely a külföldi tanulmányok kölcsönös elismerését biztosítja)
 • A pályázat szövegének összeállítása az on-line pályázati ûrlapon, és a pályázat határidõre történõ beadása.
 • A pályázatok beadása elektronikus úton, on-line rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetõsége: http://www.ceepus.info

Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

 

1. "Letter of Endorsement" (pdf, 93 kB) - az intézmény vezetõjének (rektor / fõigazgató) nyilatkozata az intézmény részvételi szándékáról.

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részérõl kötelezõ!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerek részéről kötelező!
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni, és a pályázathoz feltölteni.
 • A Letter of Endorsement kiállításának ideje nem lehet 2024. január 15-nél későbbi!

 

2.  "Letter of Intent" (pdf, 90 kB) - a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és a
tandíjmentességet igazolja.

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részérõl kötelezõ!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerekrészéről kötelező!
 • A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelõs egység - tanszék, kar - vezetõje tölti ki.
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni, és a pályázathoz feltölteni.
 • A Letter of Intent kiállításának ideje nem lehet 2024. január 15-nél későbbi!

3. Intézményi ECTS katalógus és/vagy idegen nyelvû kurzuskínálat (angol, német, francia) illetve ha az intézményben még nem mûködik ECTS, akkor az alkalmazott egyéb kreditrendszer leírása

4. "Traffic Sheet" - a tervezett mobilitások intézményekre lebontott terve, vagyis mely intézménybõl, mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.

 • A minimális tervezési egység alapképzéses hallgatók esetében 3 hónap, ez alól kivételt képeznek a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és PhD képzésben résztvevõkhöz hasonlóan 1 hónapra is utazhatnak külföldi részképzésre, míg oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap. A tervezési minimumok tovább nem oszthatók!
 • Minden részt vevõ intézményre külön oldal készítendõ.
 • A hónapszámok jelentik egyrészt a fogadási, másrészt a kiutazási hónapot.
 • A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is.

A Traffic sheet adatai között három státusz szerepel:

 • hallgatók
 • oktatók
 • "short term stays" (A "short term stays" meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát író alapképzéses hallgatókat, a PhD, és posztgraduális hallgatókat, illetve az intenzív kurzuson, nyári egyetemen, vagy hallgatói szakmai kirándulásban részt vevõ hallgatókat.)
 • A Traffic Sheet-eket a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan az Internetre kell feltölteni.

 

Nem kötelezõen csatolandó dokumentumok:

 • Intézményközi szerzõdések, megállapodások közös diplomaprogramok kidolgozásáról/ bevezetésérõl: ezen dokumentumok beadása nem kötelezõ, de amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, javasoljuk a pályázati anyaggal együtt az Internetre feltölteni.


A kötelezõen csatolandó dokumentumok beküldésének speciális szabályai:

A CEEPUS on-line pályázati rendszerbe (ld. a pályázat beadása) kötelező elektronikusan feltölteni az alábbi dokumentumokat:

 • Letter of Endorsement
 • Letter of Intent
 • Az intézmény ECTS brosúrája, kurzuskatalógusa (amennyiben az intézmény honlapján található erre vonatkozóan információ, a linket elegendő a pályázatba beírni)

Feltölthetõ fájltípusok: JPG, GIF, PDF.

 • A hálózati pályázati anyag Internetre való feltöltésének határideje: 2024. január 15. 23:59 (szerver idő!)
 • A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: 2024. február 15. 23:59 (szerver idő!) A pályázat dokumentum-feltöltési része tehát február 15-ig nyitva marad, azonban a pályázat többi része akkor már nem szerkeszthető.

 

FONTOS: A csatolandó dokumentumok kiállításának ideje nem lehet 2024. január 15-nél későbbi annak ellenére sem, hogy a feltöltésre technikailag február 15-ig lehetőség van!!!