Pécsi Tudományegyetem

Erasmus+Programme

 

 

Ösztöndíjas tanulmányi lehetőség a svájci University of Fribourg Egyetemen

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Svájci-Európai hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Swiss European Mobility Program”

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Svájci-Európai hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését a Kar svájci partnerintézményében. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

A pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak University of Fribourg (Svájc) intézményben részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 5 hónap.

 

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

·         5 hónapot töltenek külföldön;

·         a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

·         itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

·         külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámot a kari Erasmus Szabályzat rögzíti (http://ajk.pte.hu/files/file/adminisztracio/szabalyzatok/pob-szabalyzat.pdf)

·         diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

-     a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

-     kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)

-     abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;

-     valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek,

-     német és/vagy francia minimum alapszintű, illetve angol, német, vagy francia nyelvek egyikéből B2 szintű nyelvtudással rendelkeznek

 

Pályázati feltételek:

·        A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató önéletrajzát, az eddig végzett tudományos és közéleti tevékenységét, a pályázó érdeklődési körét, valamint azt is, hogy milyen tanulmányokat kíván folytatni a fogadó intézményben. A pályázatot két példányban kell elkészíteni: magyarul és a megpályázott hely oktatási nyelvén (angolul, németül vagy franciául).

·        A pályázathoz csatolni kell a NEPTUN-ból kinyomtatott és a Tanulmányi Osztály által hitelesített teljesítési lapot; valamint a hallgató címét (lakcím, értesítési cím (e-mail), telefonszám) is.

·        A pályázat elnyerésének feltétele német, angol, vagy francia nyelvek egyikéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. A pályázathoz mellékelni kell a középfokú “C” típusú állami nyelvvizsgát, vagy az azzal egyenértékű más nyelvvizsgát igazoló külföldi nyelvvizsga ­bizonyítvány fénymásolatát.

·        A pályázat beadásához szükséges a Kar belföldi és külföldi hallgatói, valamint a külföldi oktatói ösztöndíjakról és tanulmányutakról szóló szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele:

(http://ajk.pte.hu/files/file/adminisztracio/szabalyzatok/pob-szabalyzat.pdf)

·        Az ösztöndíjat elnyerő hallgató Karunkon az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak félévenként minimum 15 ECTS kreditet kell teljesítenie (ebből min. egy jogi szaktantárgy) a külföldi egyetemen. A vizsgával teljesített tárgyakat a hazai intézmény a Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.

·        Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a külföldön folytatott tanulmányokról hazautazást követően írásbeli beszámolót kell készítenie. A külföldi tanulmányokat a leckekönyvben igazoljuk. A kiutazó hallgató kötelezettségeit a Pécsi Tudományegyetem Erasmus szabályzatának 6-15. §-a tartalmazza.

·        Formai követelmény: lefűzve kérjük leadni a pályázatot (jelentkezési lap)

Az ösztöndíj összege: 2100 CHF/szemeszter (420 CHF/hónap)

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkésőbb 2016. április 8. (péntek), 12. óráig Szabó Brigitta külügyi referens részére (ÁJK „Z” épület, földszint 015.szoba) kell benyújtani személyesen.

Bővebb felvilágosítás Szabó Brigitta elérhetőségein:

E-mail: szabo.brigitta@ajk.pte.hu, Telefon: 72/501-500/23241

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága bírálja el legkésőbb 2016. április közepén. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje rögzíti. A végső döntést a Kar dékánja hozza meg.

·        A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága által elfogadott pontozási rendszer alapján (http://ajk.pte.hu/files/file/hallgatoknak/erasmus/erasmus-pontrendszer.pdf).

A Bizottság az alábbi szempontok együttes mérlegelésével dönt:

-  a pályázó tanulmányi eredménye;

-  tudományos (diákköri) és egyéb közéleti tevékenysége; valamint

-   nyelvtudása.

A pályázó az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a külföldi partneregyetem oktatási nyelvén szóbeli meghallgatáson vesz részt. A végső döntést a Kar dékánja hozza meg.

 

Pályázható helyek:

 

Fogadó intézmény

Hallgatók száma

Időtartam

Universität Fribourg (Svájc)

2 hallgató

(Phd hallgatók is jelentkezhetnek)

5-5 hónap

 

Megjegyzés: a University of Fribourg idegen nyelvű kurzuskínálatáról az alábbi honlapon található információ. Megfelelő számú angol nyelvű kurzus csak az 1. félévben kerül meghirdetésre, egyébként a felvehető tárgyak többsége német vagy francia nyelvű. A városban, és az egyetemen történő ügyintézéshez minimum alapszintű német vagy francia nyelvtudásra szükség van.

 

Kurzus információ:

http://www.unifr.ch/ius/fr/etudier/etudiants/cours

Angol nyelvű kurzusok

University of Fribourg

Academis year 2016-17

Szállás információ:

http://www.unifr.ch/international/en/in/before-leaving/apartment

rovat: 
You shall not pass!